بانك مركزی: رشد اقتصادی ۵.۷ درصدی در زمستان ۱۴۰۰؛

افزایش 3 و شش دهم برابری رشد اقتصادی کشور در دولت سیزدهم

افزایش 3 و شش دهم برابری رشد اقتصادی کشور در دولت سیزدهم

تجهیزات جانبی: طبق گزارش بانک مرکزی در زمستان 1400 که دومین فصل عملکرد دولت سیزدهم شمرده می شود، رشد اقتصادی کشور به 5.7 درصد و رشد اقتصادی بدون نفت به 6.3درصد افزایش پیدا کرد.


به گزارش تجهیزات جانبی به نقل از خبرگزاری ایرنا، بنا بر اعلام بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در فصل پاییز سال قبل ۴.۸ درصد و در زمستان گذشته ۵.۷ درصد بوده است. بدین ترتیب در دو فصل نخست عملکرد دولت سیزدهم رشد اقتصادی فصلی کشور به طور متوسط ۵.۲۵ درصد بوده است.
این در حالی است که از پاییز ۱۳۹۲ تا تابستان ۱۴۰۰ در دولت های یازدهم و دوازدهم متوسط رشد فصلی اقتصاد ایران ۱.۴۵ درصد بوده است. بدین ترتیب در دولت سیزدهم تا حالا رشد اقتصادی کشور ۳.۶ برابر بزرگتر از رشد اقتصادی دولت قبل بوده است. در ۳۲ فصلی که دولت گذشته بر سر کار بود، در ۱۲ فصل مختلف، رشد اقتصادی کشور منفی شده بود.
بانک مرکزی اعلام نمود: رشد اقتصادی کشور (به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵) در سال ۱۴۰۰ به عدد ۴.۴ درصد رسید. تحقق رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی در سال ۱۴۰۰ در امتداد رشد اقتصادی ۴.۱ درصدی سال ۱۳۹۹، حکایت از روند رو به بهبود کارهای اقتصادی در کشور به رغم ادامه تحریم های اقتصادی دارد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، تحولات بخش واقعی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ برمبنای محاسبات بانک مرکزی به شرح زیر است.
اهم تحولات رشد اقتصادی
بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حساب های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (و به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵) در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ به رقم ۳۴۱۷.۱ هزار میلیاردریال رسید که نسبت به سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۹، رشد ۵.۷ درصدی را نشان میدهد. همین طور رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل ۶.۳ درصد بود که حکایت از محوریت بخش های اقتصادی غیر نفتی در تحقق رشد اقتصادی سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ دارد.
به لحاظ وضعیت سرمایه گذاری نیز در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ "تشکیل سرمایه ثابت ناخالص" از نرخ رشد ۱۴.۴ درصدی نسبت به دوره مشابه سال پیش از آن برخوردار گردید که این میزان رشد حاصل عملکرد رشد مثبت تشکیل سرمایه در هر دو بخش "ماشین آلات" و "ساختمان" به ترتیب معادل ۱۵.۱ و ۱۳.۵ درصد می باشد.
در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۰ "با احتساب نفت" و "بدون احتساب نفت" به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب به ۱۴۵۷۱.۴ و ۱۳۴۱۵.۱ هزار میلیاردریال رسید که نسبت به سال پیش از آن به ترتیب با افزایش ۴.۴ و ۳.۹ درصدی همراه بوده است. تحقق رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی در سال ۱۴۰۰ در امتداد رشد اقتصادی ۴.۱ درصدی سال ۱۳۹۹، حکایت از روند رو به بهبود کارهای اقتصادی در کشور به رغم ادامه تحریم های اقتصادی دارد.
مولفه های رشد اقتصادی در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰
بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب گروه کارهای اقتصادی نشان می دهد، رشد عملکرد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده گروههای "خدمات"، "صنایع و معادن" و "نفت و گاز" به ترتیب معادل ۷.۰، ۵.۰ و ۰.۲ درصد نسبت به دوره مشابه سال پیش از آن می باشد. با این وجود، گروه "کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری" طی همین مدت با کاهش عملکردی معادل ۳.۴ درصد مواجه بوده است.
رشد شایان توجه ۷.۰ درصدی گروه خدمات در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ عمدتا در نتیجه بهبود عملکرد ارزش افزوده بخش های "اداره عمومی، دفاع و تامین اجتماعی"، "آموزش"، "عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری"، "بهداشت و مددکاری اجتماعی" و "فعالیت های مالی و بیمه" به ترتیب با سهم ۱.۰، ۰.۸، ۰.۶، ۰.۵ و ۰.۴ واحد درصد از رشد ۵.۷ درصدی تولید ناخالص داخلی بوده است. در گروه صنایع و معادن نیز ارزش افزوده تمامی بخش های پنجگانه این گروه شامل "ساختمان"، "صنعت"، "آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و کارهای تصفیه" و "تامین برق، گاز، بخار و تهویه هوا" و "استخراج معدن" در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ به ترتیب با افزایش عملکرد ۱۱.۹، ۴.۱، ۳.۷، ۱.۶ و ۱.۵ درصدی نسبت به سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۹ همراه بودند.
برآورد حاصل از تولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهایی در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ نشان می دهد، "هزینه های مصرف نهایی بخش خصوصی"، "هزینه های مصرف نهایی بخش دولتی" و "تشکیل سرمایه ثابت ناخالص" به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب از نرخ های رشد ۷.۲، ۱۶.۳ و ۱۴.۴ درصد نسبت به دوره مشابه سال پیش از آن برخوردار بوده اند. در این دوره رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تفکیک "ماشین آلات" و "ساختمان" به ترتیب معادل ۱۵.۱ و ۱۳.۵ درصد بوده است.
مولفه های رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰
بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب گروه کارهای اقتصادی در سال ۱۴۰۰ نشان می دهد، رشد ارزش افزوده گروههای "خدمات"، "نفت و گاز"، "صنایع و معادن" و "کشاورزی" در این سال به ترتیب معادل ۶.۵، ۱۰.۱، ۱.۱و ۲.۶‏‏‏‏- درصد بود که به ترتیب از سهمی معادل ۳.۶، ۰.۸، ۰.۳، و ۰.۳‏‏‏‏- واحد درصد در رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ برخوردار بوده اند. رشد ۶.۵ درصدی ارزش افزوده گروه "خدمات" در سال ۱۴۰۰ عمدتا متاثر از تحولات بخش های "اداره عمومی، دفاع و تامین اجتماعی"، "حمل و نقل و انبارداری"، "اطلاعات و ارتباطات"، "بهداشت و مددکاری اجتماعی"، "آموزش" و "عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری" به ترتیب با سهم ۰.۸، ۰.۶، ۰.۵، ۰.۵، ۰.۴ و ۰.۴ واحد درصد از رشد تولید ناخالص داخلی بوده است. همین طور در این سال بخش های خدماتی همچون "فعالیت های مربوط به تامین جا و غذا"، "فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی" و "هنر، سرگرمی، تفریح، ورزش و سایر کارهای خدماتی" از بهبود شایان توجه عملکرد ارزش افزوده به ترتیب معادل ۲۸.۲، ۱۵.۸و ۱۴.۶ درصد نسبت به سال پیش از آن برخوردار بودند که نشان میدهد با اقدامات مناسب انجام شده در حوزه پوشش گسترده واکسیناسیون عمومی و نیز ابتکارات بخش خصوصی در به کارگیری ظرفیت های اینترنتی، تبعات منفی بحران کرونا بر حوزه کارهای بخش خدمات تا حد زیادی مرتفع گردیده است. افزایش شایان توجه ارزش افزوده گروه نفت نیز در سال ۱۴۰۰ عمدتا ناشی از افزایش تولید و صادرات نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی نسبت به سال پیش از آن می باشد.
در سال مورد گزارش ارزش افزوده بخش "صنعت" به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵ از افزایش ۳.۳ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹ برخوردار بود؛ بطور مشخص در این بخش رشد شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر ‏‏‏‏- با اختصاص سهم حدود ۷۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت‏‏‏‏- نسبت به سال ۱۳۹۹ معادل ۳.۱ درصد بود. بررسی عملکرد رشد شاخص مزبور به تفکیک رشته کارهای صنعتی (بر حسب کدهای ISIC دو رقمی) نشان میدهد که در سال ۱۴۰۰ از مجموع ۲۴ گروه اصلی، ۲۰ گروه (با ضریب اهمیت ۸۷.۶ در‏صدی از شاخص کل) از رشد مثبت تولید برخوردار بوده اند؛ همچون صنایعی که بیشترین سهم را در رشد محقق شده این سال داشته اند می توان به "صنایع تولید داروها و فرآورده های دارویی شیمیایی و گیاهی"، "صـنایع تولید ماشین آلات مولد و انتقال نیروی برق و دستگاه های برقی" و "صـنایع تولید مواد غذایی" اشاره نمود؛ در مقابل رشد شاخص تولید ۴ گروه صنعتی نسبت به سال پیش از آن منفی بوده است.
برآورد حاصل از تولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهایی در سال ۱۴۰۰ نشان می دهد، "هزینه های مصرف نهایی بخش خصوصی" و "هزینه های مصرف نهایی بخش دولتی" به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب از نرخ های رشد ۳.۹ و ۸.۳ درصدی نسبت به سال پیش از آن برخوردار بوده اند. در این سال عملکرد "تشکیل سرمایه ثابت ناخالص" نسبت به سال ۱۳۹۹ بدون تغییر بوده است. این امر حاصل رشد عملکرد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش"ماشین آلات" و "ساختمان" به ترتیب معادل ۱۲.۵ و ۷.۱‏‏- درصد بوده است. لازم به ذکر است که رشد عملکرد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش"ماشین آلات" در تمامی فصول سال ۱۴۰۰ مثبت بوده و به ترتیب معادل ۲۳.۹، ۲.۹، ۱۱.۶ و ۱۵.۱ درصد نسبت به دوره مشابه سال پیش از آن محقق گردیده است.


منبع:

1401/03/27
14:22:49
5.0 / 5
510
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۱
لینک دوستان تجهیزات جانبی
تجهیزات جانبی
93z.ir - مالکیت معنوی سایت تجهیزات جانبی متعلق به مالکین آن می باشد - 1397 تا 1403